Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 2-ACES: 2-ACES, gevestigd te Ugchelen;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van 2-ACES;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 2-ACES en Opdrachtgever waarop 2-ACES deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 2-ACES, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende aanbieding of offerte door 2-ACES retour is ontvangen.
 2. De door 2-ACES gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 2-ACES is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 4. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht 2-ACES niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. 2-ACES zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 2-ACES kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft 2-ACES het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan 2-ACES aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan 2-ACES worden verstrekt.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 2-ACES verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 5. 2-ACES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 2-ACES is uit gegaan van eventueel door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 2-ACES kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan 2-ACES zijn verstrekt, heeft 2-ACES het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 2-ACES de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5. HONORARIUM

 1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd en het uurtarief van 2-ACES.
 2. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is 2-ACES gerechtigd het honorarium of het uurtarief aan te passen.
 3. Bovendien mag 2-ACES het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan 2-ACES, dat in redelijkheid niet van 2-ACES mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of uurtarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

6. BETALING

 1. Betaling van de door de 2-ACES verzonden declaratie dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of reclames in de zin van artikel 7, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de Opdrachtgever is al hetgeen Opdrachtgever aan 2-ACES verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.

7. KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de declaratie van het honorarium dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 30 dagen na verzenddatum van de declaratie, schriftelijk te worden gemeld aan 2-ACES. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 2-ACES in staat is adequaat te reageren.
 2. In geval van een terechte klacht, heeft 2-ACES de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van een door Opdrachtgever betaald honorarium.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 2-ACES slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

8. OPZEGGING EN ANNULERING

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Indien de opzegtermijn niet of niet geheel in acht wordt genomen door Opdrachtgever, heeft 2-ACES recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane omzetverlies over de (resterende) opzegtermijn, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die uitsluitend aan 2-ACES zijn toe te rekenen. De compensatie mag door 2-ACES worden gebaseerd op de gemiddelde omzet over de laatste drie maanden. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Indien een opdracht met een overeengekomen vaste opdrachtprijs wordt geannuleerd door Opdrachtgever, heeft 2-ACES recht op 100% van de overeengekomen opdrachtprijs.

9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van 2-ACES die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is 2-ACES voor de schade aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van de desbetreffende Overeenkomst, althans van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen onder 1. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
 3. 2-ACES heeft te allen tijde het recht om de door Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 4. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
 5. 2-ACES is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van 2-ACES of zijn ondergeschikten.
 7. De in lid 1 tot en met 6 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door 2-ACES ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

10. VRIJWARINGEN

 1. De Opdrachtgever vrijwaart 2-ACES voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan 2-ACES informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart Opdrachtgever 2-ACES voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart 2-ACES voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan 2-ACES onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart 2-ACES voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van 2-ACES ten behoeve van Opdrachtgever.

11. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van de door 2-ACES ingeschakelde persoon ter uitvoering van de Overeenkomst of van de door haar ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 2-ACES geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 2-ACES niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover 2-ACES ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 2-ACES gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

12. GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2-ACES zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 2. In afwijking van het eerste lid van dit artikel, is 2-ACES, indien zij voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.
 3. Indien 2-ACES, op grond van een wettelijke of beroepsplicht, gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, dan is 2-ACES niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt 2-ACES zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die hij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Alle door 2-ACES verstrekte stukken, zoals adviezen, (model)overeenkomsten en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2-ACES worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. 2-ACES behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14. VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens 2-ACES in verband met het verrichten van werkzaamheden door 2-ACES in ieder geval een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN FORUMKEUZE

 1. Op alle overeenkomsten tussen 2-ACES en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Er is sprake van een geschil, indien ten minste een van beide partijen van mening is dat zulks het geval is. Alle geschillen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

AANVULLENDE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

De navolgende bepalingen zijn naast de hierboven opgenomen bepalingen van toepassing indien bij de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van derden, die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, in het kader van de door Opdrachtgever aan 2-ACES verstrekte opdracht, bij Opdrachtgever worden tewerkgesteld.

Artikel 16 Voortgangsrapportage

 1. De facturen van 2-ACES worden uitgeschreven aan de hand van de door de Opdrachtgever voor akkoord getekende voortgangsrapportages die de Opdrachtgever binden. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden en dat de voortgangsrapportages door de daartoe bevoegde persoon worden geaccordeerd.
 2. Eventuele gevolgen van foutief ingevulde voortgangsrapportages en/of gevolgen van door een niet bevoegde persoon geaccordeerde voortgangsrapportages komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden om schade ten gevolge van foutief ingevulde voortgangsrapportages en/of ten gevolge van door een niet bevoegd persoon geaccordeerde voortgangsrapportages aan 2-ACES en/of derden te vergoeden.
 3. Bij verschil tussen de door de tewerkgestelde derde bij 2-ACES ingeleverde voortgangsrapportage en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij 2-ACES ingeleverde voortgangsrapportage voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.
 4. Indien Opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van de tewerkgestelde derde voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 5 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – voortgangsrapportage aan 2-ACES verstrekt, heeft 2-ACES het recht het aantal door de tewerkgestelde derde gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de tewerkgestelde derde dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de tewerkgestelde derde.
 5. Facturen worden mede of tevens uitgeschreven met betrekking tot betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever, die voortvloeien uit het bij de opdracht bepaalde, maar niet gerelateerd zijn aan een voortgangsrapportage.

Artikel 17 Kwaliteit van de verrichte diensten

 1. 2-ACES staat er voor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze, naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd door de tewerkgestelde derde en dat kennis en kunde van de tewerkgestelde derde voldoen aan de overeengekomen (of bij gebreke daarvan: redelijkerwijze) in aanvraag verwoorde technische kennis.
 2. Ten einde de kwaliteit van de dienstverlening bij de klant zo optimaal mogelijk te laten zijn, zullen Opdrachtgever en 2-ACES regelmatig met elkaar in overleg treden met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden.
 3. Indien er sprake is van een (dreigend) geschil in het kader van de werkzaamheden, zijn partijen verplicht alles in het werk te stellen wat redelijkerwijs mogelijk is, om dit geschil zo spoedig mogelijk in der minne te schikken. Partijen zijn te allen tijd verplicht om elkaar zo spoedig mogelijk te informeren aangaande het geschil en elkaar geïnformeerd te houden.
 4. Indien 2-ACES op enigerlei wijze belemmering ervaart bij de uitvoering van de opdracht, zal hij daarover op de kortst mogelijke termijn contact opnemen met Opdrachtgever. 2-ACES zal deze verplichting tevens opleggen aan haar de tewerkgestelde derde. Onder belemmering wordt onder meer verstaan:
  a. onvoldoende dan wel ongeschikte technische kennis, vaardigheden en/of ervaring van de betrokken de tewerkgestelde derde;
  b. het onvoldoende ter beschikking stellen van de benodigde middelen door klant om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Artikel 18 Veiligheid

 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
 2. Opdrachtgever is jegens de tewerkgestelde derde en 2-ACES verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 3. Opdrachtgever is gehouden om aan de tewerkgestelde derde en 2-ACES tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de opdracht. Opdrachtgever geeft de tewerkgestelde derde actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 4. Indien de tewerkgestelde derde een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert 2-ACES zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 5. Opdrachtgever zal aan de tewerkgestelde derde vergoeden – en 2-ACES vrijwaren voor – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de de tewerkgestelde derde in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of 2-ACES daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
 6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 7. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van 2-ACES verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 19 Relatie- en concurrentiebeding

 1. Het is Opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde vennootschap verboden na afloop van de opdracht, rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan met de tewerkgestelde derde, ongeacht de aard en/of inhoud en/of naam van de functie.
 2. In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is Opdrachtgever aan 2-ACES een boete verschuldigd ter grootte van € 25.000,–. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te vorderen onverlet.